RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər
02:30:34 saat Nailə Axundova

Triqonometrik tənliklər

Ən sadə triqonometrik tənliklər. Xüsusi hallar. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

00:51:29 saat Nailə Axundova

Triqonometrik bərabərsizliklər

Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

04:14:12 saat Nailə Axundova

Funksiyalar və qrafiklər (9 sinif)

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

03:02:12 saat Nailə Axundova

Törəmə və tətbiqləri

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

01:18:23 saat Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

00:46:49 saat Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

Üstlü tənliklər. Üstlü bərabərsizliklər. Loqarifmik tənliklər. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur