RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər
06:59:01 saat Nailə Axundova

Üçbucaqlar

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

07:03:13 saat Nailə Axundova

Çevrə

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

03:56:46 saat Nailə Axundova

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlı. Paraleloqram və onun xassələri. Düzbucaqlının xassələri. Rombun xassələri. Trapesiyanın xassələri. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün altıbucaqlı ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

03:58:40 saat Nailə Axundova

Fiqurların sahəsi

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

02:35:33 saat Nailə Axundova

Triqonometrik funksiyalar

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

03:27:04 saat Nailə Axundova

Triqonometriya toplama teoremləri

Toplama teoremləri. İkiqat bucağın arqumenti. Yarımarqumentin düsturları. Cəmin hasilə, hasilin cəmə çevrilməsi düsturları. ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur