RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər
01:03:01 saat Nailə Axundova

Rasional kəsrlər

Rasional kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. İfadələrin sadələşdirilməsi.  ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

02:32:41 saat Nailə Axundova

Birməchullu tənliklər

Kvadrat tənlik və növləri. Viyet teoreminin tam və çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiqi. Üçhədlinin ƏKQ(ƏBQ) nin tapılması. Rasional tənliklər. İrrasional tənliklər. Modul tənliklər ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

02:22:55 saat Nailə Axundova

Tənliklər sistemi

İkiməchullu xətti tənliklər. Tənliklər sistemi ilə məsələ həlli. İkidərəcəli ikidəyişənli tənliklər sistemi ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

02:10:25 saat Nailə Axundova

Bərabərsizlik

Ədədi bərabərsizliklər. Ədədi bərabərsizliklərin xassəsi. İkiqat bərabərsizlik. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həli. Modul bərabərsizliklərin həlli. İrrasional ifadələr daxil olan bərabərsizliklərin həlli ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

02:41:29 saat Nailə Axundova

Ardıcıllıqlar. Silsilələr

Ədədi ardicillıqlar. Ədədi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Ədədi və həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilə ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

01:42:25 saat Nailə Axundova

Həndəsənin əsas anlayışları

Planimetriya. Parça, düz xətt, şüa anlayışı. Bucaq anlayşı. Teorem və aksiom anlayışı. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili birtərəfli bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici birtərəfli bucaqlar. Uyğun bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ..

Ətraflı

10 AZN ay

5 AZNay

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur