Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

Riyaziyyat

RB Academy şagirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəs üçün riyaziyyat fənnindən onlayn dərslər (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər

Nailə Axundova

Adi və onluq kəsrlər

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Faiz, nisbət, tənasüb

Nisbət, tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Həqiqi ədədlər

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədədlər. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Tam cəbri ifadələr

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli, onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

Müxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Rasional kəsrlər

Rasional kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. İfadələrin sadələşdirilməsi.  ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Birməchullu tənliklər

Kvadrat tənlik və növləri. Viyet teoreminin tam və çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiqi. Üçhədlinin ƏKQ(ƏBQ) nin tapılması. Rasional tənliklər. İrrasional tənliklər. Modul tənliklər ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Tənliklər sistemi

İkiməchullu xətti tənliklər. Tənliklər sistemi ilə məsələ həlli. İkidərəcəli ikidəyişənli tənliklər sistemi ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Bərabərsizlik

Ədədi bərabərsizliklər. Ədədi bərabərsizliklərin xassəsi. İkiqat bərabərsizlik. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həli. Modul bərabərsizliklərin həlli. İrrasional ifadələr daxil olan bərabərsizliklərin həlli ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Ardıcıllıqlar. Silsilələr

Ədədi ardicillıqlar. Ədədi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Ədədi və həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilə ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Həndəsənin əsas anlayışları

Planimetriya. Parça, düz xətt, şüa anlayışı. Bucaq anlayşı. Teorem və aksiom anlayışı. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili birtərəfli bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici birtərəfli bucaqlar. Uyğun bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üçbucaqlar

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çevrə

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar

Çoxbucaqlı. Paraleloqram və onun xassələri. Düzbucaqlının xassələri. Rombun xassələri. Trapesiyanın xassələri. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün altıbucaqlı ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fiqurların sahəsi

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik funksiyalar

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometriya toplama teoremləri

Toplama teoremləri. İkiqat bucağın arqumenti. Yarımarqumentin düsturları. Cəmin hasilə, hasilin cəmə çevrilməsi düsturları. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik tənliklər

Ən sadə triqonometrik tənliklər. Xüsusi hallar. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik bərabərsizliklər

Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Funksiyalar və qrafiklər (9 sinif)

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Törəmə və tətbiqləri

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

Üstlü tənliklər. Üstlü bərabərsizliklər. Loqarifmik tənliklər. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxluqlar

Çoxluq anlayışı. Çoxluğun xassələri. Universal çoxluq. Boş çoxluq. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Eyler-Venn diaqramı. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

İbtidai funksiya və inteqral

İbtidai funksiya. Müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqral. İnteqralın xassələri. Əsas elementar funksiyaların qeyri müəyyən inteqralları cədvəli. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Funksiyanın limiti

Ardıcıllığın limiti. Yığılan ardıcıllıq. Dağılan ardıcıllıq. Limitin xassələri. Birinci görkəmli limit. İkinci görkəmli limit. Lopital qayda ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Hərəkət. Oxşarlıq (9 sinif)

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Hərəkət. Oxşarlıq (10-11 sinif)

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (10-11 sinif)

Permutasiyalar. Kombinezon. Nyuton binomu. Ehtimal nəzəriyyəsi ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (9 sinif)

Permutasiyalar. Kombinezon. Ehtimal nəzəriyyəsi ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Kompleks ədədlər

Kompleks ədədlər. Kompleks ədədin həqiqi və xəyalı hissəsi. İki kompleks ədədin cəmi, fərqi, hasili və nisbəti. Kompleks ədədin həndəsi yeri. Kompleks ədədin polyar koordinatları-modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkildə göstərilməsi. Triqonometrik şəkildə verilən kompleks ədədlərin hasili, nisbəti, qüvvətə yüksəldilməsi və n-ci dərəcədən kökü. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (10-11 sinif)

Vektorlar. Vektorun uzunluğu. Vektorların skalyar hasili. İki vektor arasındakı bucaq. İki nöqtə arasındakı məsafə. Çevənin tənliyi. Düz xəttin tənliyi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (9 sinif)

Vektorlar. Vektorun uzunluğu. Vektorların skalyar hasili. İki vektor arasındakı bucaq. İki nöqtə arasındakı məsafə. Çevənin tənliyi. Düz xəttin tənliyi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fəzada düz xətt və müstəvilər

Stereometriya və planimetriya nədir? Stereometriya aksiomları. Müstəvi anlayışı. Düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti. Düz xəttin müstəviyə paralellik şərti. Düz xəttin müstəviyə perpendikulyarlıq şərti. Müstəvilərin paralellik şərti. Mail və proyeksiya. Çoxüzlü bucaqlar. Üç perpendikulyar teoremi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxüzlülər (9 sinif)

Qısa təsvir. Çoxüzlü anlayışı. Paralelepiped. Kub. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxüzlülər (10-11 sinif)

Qısa təsvir. Çoxüzlü anlayışı. Düz prizma və mail prizma anlayışı. Paralelepiped. Kub. Piramida. Kəsik piramida. Düzgün çoxüzlülər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fırlanma cisimləri

Silindr. Konus. Kəsik konus. Kürə. Sfera. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Funksiyalar və qrafiklər (10 və 11 sinif)

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fəzada düz xətt və müstəvilər .MİQ və Sertifikasiya

Stereometriya və planimetriya nədir? Stereometriya aksiomları. Müstəvi anlayışı. Düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti. Düz xəttin müstəviyə paralellik şərti. Düz xəttin müstəviyə perpendikulyarlıq şərti. Müstəvilərin paralellik şərti. Mail və proyeksiya. Çoxüzlü bucaqlar. Üç perpendikulyar teoremi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxüzlülər.MİQ və Sertifikasiya

Qısa təsvir. Çoxüzlü anlayışı. Düz prizma və mail prizma anlayışı. Paralelepiped. Kub. Piramida. Kəsik piramida. Düzgün çoxüzlülər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fırlanma cisimləri .MİQ və Sertifikasiya

Silindr. Konus. Kəsik konus. Kürə. Sfera. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Sınaq və qəbulların izahları

Bütün qəbul proqramını əhatə edir ..

Ətraflı

Pulsuz


Nailə Axundova

Natural ədədlər

Ədəd və rəqəm anlayışı, Ədədlər çoxluğu haqda, Natural ədələr və tam ədələr, Rasional və irrasional ədədlər, Həqiqi ədədlər, Ədədin mərtəbələri, Cüt və tək natural ədədlər, Qalıqlı bölmə, Ədədin bölənləri və bölünənləri, Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər, Qarşılıqlı sadə ədədlər, Ədədin sadə vuruqlara ayrılması, Sadə vuruq, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölən və müxtəlif sadə bölən anlayışı, Ədədin natural bölənlərinin sayı, Ədədin tam bölənlərinin sayı, P dən kiçik P ilə qarşılıqlı sadə ədədlərin sayı, Ən Böyük Ortaq Bölən ƏBOB, Ən Kiçik Ortaq Bölünən ƏKOB ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN

Online dersler riyaziyyat RB Academy-da

RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Dərsin formatı videodərslərdir. Azərbaycanda ilk olaraq online dersleri riyaziyyat üçün belə bir platforma hazırlanıb. Riyaziyyat dersleri zamandan və məkandan asılı olmayaraq izləyib mənimsəmə yüksək faizdir. Ən gözəl və keyfiyyətli riyaziyyat dersler xüsusiyyəti anlamaqda çətinlik çəkilən mövzuların dəfələrlə izlənilib mənimsənilməsidir.

Bütün online dersler riyaziyyat üzrə tədris materialını əhatə edən kurs DİM – in proqramı əsasında da hazırlanıb.

Riyaziyyat dersleri RB Academy-da

İstənilən riyaziyyat kursunda çətinlik çəkdiyiniz mövzunu satın alıb, həmin mövzu üzərində planlı şəkildə çalışıb, videonu diqqətlə izləyib mövzunu tam mənimsəyə bilərsiniz. Sadəcə özünüzə riyaziyyat dersleri üçün plan qurun: Videodərsləri ardıçıllıqla izləyib özünüzə nötlar götürün. Öyrənmə bu platformada çox asandır. Sadəcə istəyin və uğur sizin olacaq.

Mövzunu yalnız mənimsədikdən sonra həmin mövzunun imtahanından keçin. İmtahan suallarında çətinliyiniz olduqda və ya səhv yazdıqda, riyaziyyat kursu üzrə hər sualın video izahatına baxa bilərsiniz.

Hər hansı bir mövzu (Məsələn Natural ədədlər) bir riyaziyyat kursu əhatə edir. Bu kursa həmin mövzunu əhatə edən bir neçə video dərs və həmin mövzunun necə mənimsədildiyini müəyyən etmək üçün 30  imtahan sualı (1 imtahan) daxildir. Hələ ki, riyaziyyat dersler ancaq IX - XI-ci sinifləri əhatə edir və bu saytımız zamanla bütün sinifləri və fənnləri əhatə edəcək .

İstənilən mövzudan siz riyaziyyat dersleri keçə bilərsiniz. Riyaziyyat online video dərslər üzrə keçirilir. Riyaziyyat kursu bitəndə siz sınaq imtahandan keçə bilərsiniz. Online dərslər riyaziyyat size hər bir səhv qeyd olunan test cavabı video izahda göstərir. Artıq riyaziyyat online istənilən yerdə rahat oxuna bilər.

RB Academy -da riyaziyyat online olaraq hər kəsin əli çatan qiymətədir. Ölkənin hər yerindən şağirdlər və abituriyentlər bu saytdan öz biliklərini artırmaq və yoxlamaq üçün riyaziyyat dərslerini istifadə edə bilər.

Riyaziyyat kursu çoxlu sayda mövzulardan ibarətdir. Natural ədədlər; Adi və onluq kəsrlər; Faiz, nisbət, tənasüb; Həqiqi ədədlər; Tam cəbri ifadələr; Köklər;Birməchullu tənliklər; Ədədi ardıcıllıq və silsilələr; Həndəsənin əsas anlayışları,Çevrə; Üçbucaqlar; Dördbucaqlılar; Fiqurların xassəsi; Funksiyalar və qrafiklər; Triqonometrik funksiyalar; Toplama teoremləri; Triqonometrik tənliklər; Triqonometrik bərabərsizliklər; Törəmə və tətbiqləri; Üstlü və loqarifmik funksiyalar; Üstlü və loqarifmik tənlik və bərabərsizlik; İbtidai funksiya və inteqral,Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi; Kompleks ədədlər; Ardicillığın limiti; Çoxluqlar; Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt; Çoxüzlülər; Fəzada düz xətt və müstəvilər; Fırlanma cisimləri

İstifadəçi dəfələrlə aldığı riyaziyyat kursdan istifadə edib öyrənə bilər. Bunun üçün online riyaziyyat kursu cəmi 1 dəfə ödəməli olacaqsınız (müəyyən bir  zaman üçün). Online dersler riyaziyyat üzrə hər kəs üçün əlçatan bir qiymətdir.

Riyaziyyat online kurslar üçün veb-saytın yaradılmasında məqsəd, məhz bu formada öyrənmədə çox böyük irəliləyişlərin  olmasıdır.  Online dersler riyaziyyat öyrənmək üçün rahat və istifadəsi asan veb sayt RB ACADEMY -dir.

Biz riyaziyyatı öyrənmək istəyənlərin diqqətini bu kurslara cəlb etmək istəyirik.Bununçün RBACADEMY-ni hazırladıq .Sizlər asanlıqla riyaziyyatın dərinliklərini öyrənəsiniz.Valideynlər də bu platformada öz övladlarının mövzuları necə mənimsədiklərini yoxlaya bilərlər.İndiki və gələcək nəsil üçün ən optimal və unikal bir məktəb yaratmağa çalışdıq.

RB ACADEMY sizlərə uğurlar arzulayır.

RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur