Kurslar

Online dersler riyaziyyat RB Academy-da

RB Academy şaqirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəsə online dersler riyaziyyat fənnindən (video dərslər) təqdim edir.

Dərsin formatı videodərslərdir. Azərbaycanda ilk olaraq online dersleri riyaziyyat üçün belə bir platforma hazırlanıb. Riyaziyyat dersleri zamandan və məkandan asılı olmayaraq izləyib mənimsəmə yüksək faizdir. Ən gözəl və keyfiyyətli riyaziyyat dersler xüsusiyyəti anlamaqda çətinlik çəkilən mövzuların dəfələrlə izlənilib mənimsənilməsidir.

Bütün online dersler riyaziyyat üzrə tədris materialını əhatə edən kurs DİM – in proqramı əsasında da hazırlanıb.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Adi və onluq kəsrlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Adi və onluq kəsrlər

4
1
13:23:47 saat

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə çevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Faiz, nisbət, tənasüb

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Faiz, nisbət, tənasüb

4
1
01:42:43 saat

Nisbət, tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Həqiqi ədədlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Həqiqi ədədlər

3
1
01:03:10 saat

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədədlər. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Tam cəbri ifadələr

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Tam cəbri ifadələr

3
1
00:57:00 saat

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli, onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması

4
1
02:07:56 saat

Müxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər

4
1
02:13:15 saat

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Rasional kəsrlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Rasional kəsrlər

2
1
01:03:01 saat

Rasional kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. İfadələrin sadələşdirilməsi. 

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birməchullu tənliklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Birməchullu tənliklər

4
1
02:32:41 saat

Kvadrat tənlik və növləri. Viyet teoreminin tam və çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiqi. Üçhədlinin ƏKQ(ƏBQ) nin tapılması. Rasional tənliklər. İrrasional tənliklər. Modul tənliklər

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Tənliklər sistemi

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Tənliklər sistemi

4
1
02:22:55 saat

İkiməchullu xətti tənliklər. Tənliklər sistemi ilə məsələ həlli. İkidərəcəli ikidəyişənli tənliklər sistemi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Bərabərsizlik

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Bərabərsizlik

4
1
02:10:25 saat

Ədədi bərabərsizliklər. Ədədi bərabərsizliklərin xassəsi. İkiqat bərabərsizlik. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həli. Modul bərabərsizliklərin həlli. İrrasional ifadələr daxil olan bərabərsizliklərin həlli

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Ardıcıllıqlar. Silsilələr

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Ardıcıllıqlar. Silsilələr

4
1
02:41:29 saat

Ədədi ardicillıqlar. Ədədi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Ədədi və həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilə

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Həndəsənin əsas anlayışları

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Həndəsənin əsas anlayışları

3
1
01:42:25 saat

Planimetriya. Parça, düz xətt, şüa anlayışı. Bucaq anlayşı. Teorem və aksiom anlayışı. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili birtərəfli bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici birtərəfli bucaqlar. Uyğun bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üçbucaqlar

Müəllim: Nailə Axundova

0
11
1

Üçbucaqlar

12
1
06:42:39 saat

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çevrə

Müəllim: Nailə Axundova

0
11
1

Çevrə

12
1
06:43:56 saat

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar

Müəllim: Nailə Axundova

0
8
1

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar

9
1
03:56:46 saat

Çoxbucaqlı. Paraleloqram və onun xassələri. Düzbucaqlının xassələri. Rombun xassələri. Trapesiyanın xassələri. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün altıbucaqlı

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Fiqurların sahəsi

Müəllim: Nailə Axundova

0
6
1

Fiqurların sahəsi

7
1
03:58:40 saat

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik funksiyalar

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Triqonometrik funksiyalar

6
1
02:35:33 saat

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometriya toplama teoremləri

Müəllim: Nailə Axundova

0
7
1

Triqonometriya toplama teoremləri

8
1
03:27:04 saat

Toplama teoremləri. İkiqat bucağın arqumenti. Yarımarqumentin düsturları. Cəmin hasilə, hasilin cəmə çevrilməsi düsturları.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik tənliklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Triqonometrik tənliklər

5
1
02:30:34 saat

Ən sadə triqonometrik tənliklər. Xüsusi hallar.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik bərabərsizliklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Triqonometrik bərabərsizliklər

2
1
00:51:29 saat

Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Funksiyalar və qrafiklər (9 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
7
1

Funksiyalar və qrafiklər (9 sinif)

8
1
04:14:12 saat

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Törəmə və tətbiqləri

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Törəmə və tətbiqləri

5
1
03:02:12 saat

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

2
1
01:18:23 saat

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

2
1
00:46:49 saat

Üstlü tənliklər. Üstlü bərabərsizliklər. Loqarifmik tənliklər. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxluqlar

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Çoxluqlar

2
1
00:43:55 saat

Çoxluq anlayışı. Çoxluğun xassələri. Universal çoxluq. Boş çoxluq. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Eyler-Venn diaqramı.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

İbtidai funksiya və inteqral

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

İbtidai funksiya və inteqral

4
1
01:30:44 saat

İbtidai funksiya. Müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqral. İnteqralın xassələri. Əsas elementar funksiyaların qeyri müəyyən inteqralları cədvəli.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Funksiyanın limiti

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Funksiyanın limiti

2
1
00:40:33 saat

Ardıcıllığın limiti. Yığılan ardıcıllıq. Dağılan ardıcıllıq. Limitin xassələri. Birinci görkəmli limit. İkinci görkəmli limit. Lopital qayda

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Hərəkət. Oxşarlıq (9 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Hərəkət. Oxşarlıq (9 sinif)

2
1
00:42:08 saat

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Hərəkət. Oxşarlıq (10-11 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Hərəkət. Oxşarlıq (10-11 sinif)

2
1
00:42:08 saat

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (10-11 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (10-11 sinif)

6
1
02:17:12 saat

Permutasiyalar. Kombinezon. Nyuton binomu. Ehtimal nəzəriyyəsi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (9 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi (9 sinif)

5
1
01:57:23 saat

Permutasiyalar. Kombinezon. Ehtimal nəzəriyyəsi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kompleks ədədlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Kompleks ədədlər

2
1
01:00:11 saat

Kompleks ədədlər. Kompleks ədədin həqiqi və xəyalı hissəsi. İki kompleks ədədin cəmi, fərqi, hasili və nisbəti. Kompleks ədədin həndəsi yeri. Kompleks ədədin polyar koordinatları-modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkildə göstərilməsi. Triqonometrik şəkildə verilən kompleks ədədlərin hasili, nisbəti, qüvvətə yüksəldilməsi və n-ci dərəcədən kökü.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (10-11 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (10-11 sinif)

4
1
01:44:51 saat

Vektorlar. Vektorun uzunluğu. Vektorların skalyar hasili. İki vektor arasındakı bucaq. İki nöqtə arasındakı məsafə. Çevənin tənliyi. Düz xəttin tənliyi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (9 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt (9 sinif)

4
1
01:44:51 saat

Vektorlar. Vektorun uzunluğu. Vektorların skalyar hasili. İki vektor arasındakı bucaq. İki nöqtə arasındakı məsafə. Çevənin tənliyi. Düz xəttin tənliyi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Fəzada düz xətt və müstəvilər

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Fəzada düz xətt və müstəvilər

3
1
01:44:13 saat

Stereometriya və planimetriya nədir? Stereometriya aksiomları. Müstəvi anlayışı. Düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti. Düz xəttin müstəviyə paralellik şərti. Düz xəttin müstəviyə perpendikulyarlıq şərti. Müstəvilərin paralellik şərti. Mail və proyeksiya. Çoxüzlü bucaqlar. Üç perpendikulyar teoremi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxüzlülər (9 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Çoxüzlülər (9 sinif)

3
1
01:10:42 saat

Qısa təsvir. Çoxüzlü anlayışı. Paralelepiped. Kub.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxüzlülər (10-11 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Çoxüzlülər (10-11 sinif)

2
1
00:51:02 saat

Qısa təsvir. Çoxüzlü anlayışı. Düz prizma və mail prizma anlayışı. Paralelepiped. Kub. Piramida. Kəsik piramida. Düzgün çoxüzlülər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Fırlanma cisimləri

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Fırlanma cisimləri

2
1
01:01:05 saat

Silindr. Konus. Kəsik konus. Kürə. Sfera.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Funksiyalar və qrafiklər (10 və 11 sinif)

Müəllim: Nailə Axundova

0
9
1

Funksiyalar və qrafiklər (10 və 11 sinif)

10
1
05:07:15 saat

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Natural ədədlər

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Natural ədədlər

6
1
01:51:48 saat

Ədəd və rəqəm anlayışı. Ədədlər çoxluğu haqda. Natural ədələr və tam ədədlər. Rasional və irrasional ədədlər. Həqiqi ədədlər. Ədədin mərtəbələri. Cüt və tək natural ədədlər. Qalıqlı bölmə. Ədədin bölənləri və bölünənləri. Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlər. Ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Sadə vuruq. Müxtəlif sadə vuruq. Sadə bölən və müxtəlif sadə bölən anlayışı. Ədədin natural bölənlərinin sayı. Ədədin tam bölənlərinin sayı. P-dən kiçik P ilə qarşılıqlı sadə ədədlərin sayı. Ən Böyük Ortaq Bölən ƏBOB. Ən Kiçik Ortaq Bölünən ƏKOB

Riyaziyyat dersleri RB Academy-da

İstənilən riyaziyyat kursunda çətinlik çəkdiyiniz mövzunu satın alıb, həmin mövzu üzərində planlı şəkildə çalışıb, videonu diqqətlə izləyib mövzunu tam mənimsəyə bilərsiniz. Sadəcə özünüzə riyaziyyat dersleri üçün plan qurun: Videodərsləri ardıçıllıqla izləyib özünüzə nötlar götürün. Öyrənmə bu platformada çox asandır. Sadəcə istəyin və uğur sizin olacaq.

Mövzunu yalnız mənimsədikdən sonra həmin mövzunun imtahanından keçin. İmtahan suallarında çətinliyiniz olduqda və ya səhv yazdıqda, riyaziyyat kursu üzrə hər sualın video izahatına baxa bilərsiniz.

Hər hansı bir mövzu (Məsələn Natural ədədlər) bir riyaziyyat kursu əhatə edir. Bu kursa həmin mövzunu əhatə edən bir neçə video dərs və həmin mövzunun necə mənimsədildiyini müəyyən etmək üçün 30  imtahan sualı (1 imtahan) daxildir. Hələ ki, riyaziyyat dersler ancaq IX - XI-ci sinifləri əhatə edir və bu saytımız zamanla bütün sinifləri və fənnləri əhatə edəcək .

İstənilən mövzudan siz riyaziyyat dersleri keçə bilərsiniz. Riyaziyyat online video dərslər üzrə keçirilir. Riyaziyyat kursu bitəndə siz sınaq imtahandan keçə bilərsiniz. Online dərslər riyaziyyat size hər bir səhv qeyd olunan test cavabı video izahda göstərir. Artıq riyaziyyat online istənilən yerdə rahat oxuna bilər.

RB Academy -da riyaziyyat online olaraq hər kəsin əli çatan qiymətədir. Ölkənin hər yerindən şağirdlər və abituriyentlər bu saytdan öz biliklərini artırmaq və yoxlamaq üçün riyaziyyat dərslerini istifadə edə bilər.

Riyaziyyat kursu çoxlu sayda mövzulardan ibarətdir. Natural ədədlər; Adi və onluq kəsrlər; Faiz, nisbət, tənasüb; Həqiqi ədədlər; Tam cəbri ifadələr; Köklər;Birməchullu tənliklər; Ədədi ardıcıllıq və silsilələr; Həndəsənin əsas anlayışları,Çevrə; Üçbucaqlar; Dördbucaqlılar; Fiqurların xassəsi; Funksiyalar və qrafiklər; Triqonometrik funksiyalar; Toplama teoremləri; Triqonometrik tənliklər; Triqonometrik bərabərsizliklər; Törəmə və tətbiqləri; Üstlü və loqarifmik funksiyalar; Üstlü və loqarifmik tənlik və bərabərsizlik; İbtidai funksiya və inteqral,Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi; Kompleks ədədlər; Ardicillığın limiti; Çoxluqlar; Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt; Çoxüzlülər; Fəzada düz xətt və müstəvilər; Fırlanma cisimləri

İstifadəçi dəfələrlə aldığı riyaziyyat kursdan istifadə edib öyrənə bilər. Bunun üçün online riyaziyyat kursu cəmi 1 dəfə ödəməli olacaqsınız (müəyyən bir  zaman üçün). Online dersler riyaziyyat üzrə hər kəs üçün əlçatan bir qiymətdir.

Riyaziyyat online kurslar üçün veb-saytın yaradılmasında məqsəd, məhz bu formada öyrənmədə çox böyük irəliləyişlərin  olmasıdır.  Online dersler riyaziyyat öyrənmək üçün rahat və istifadəsi asan veb sayt RB ACADEMY -dir.

Biz riyaziyyatı öyrənmək istəyənlərin diqqətini bu kurslara cəlb etmək istəyirik.Bununçün RBACADEMY-ni hazırladıq .Sizlər asanlıqla riyaziyyatın dərinliklərini öyrənəsiniz.Valideynlər də bu platformada öz övladlarının mövzuları necə mənimsədiklərini yoxlaya bilərlər.İndiki və gələcək nəsil üçün ən optimal və unikal bir məktəb yaratmağa çalışdıq.

RB ACADEMY sizlərə uğurlar arzulayır.