Sistem sizə daha yaxşı həllər təqdim etmək üçün məzmunu fərdiləşdirmək və trafiki təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Kuki siyasəti

Qəbul edin Ləğv edin

MİQ və Sertifikasiya Riyaziyyat

RB Academy şagirdlərə, abituriyentlərə, riyaziyyata marağı olan hər kəs üçün riyaziyyat fənnindən onlayn dərslər (video dərslər) təqdim edir.

Bütün fənnlər
Bütün siniflər

Nailə Axundova

Natural ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Ədəd və rəqəm anlayışı, Ədədlər çoxluğu haqda, Natural ədələr və tam ədələr, Rasional və irrasional ədədlər, Həqiqi ədədlər, Ədədin mərtəbələri, Cüt və tək natural ədədlər, Qalıqlı bölmə, Ədədin bölənləri və bölünənləri, Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər, Qarşılıqlı sadə ədədlər, Ədədin sadə vuruqlara ayrılması, Sadə vuruq, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölən və müxtəlif sadə bölən anlayışı, Ədədin natural bölənlərinin sayı, Ədədin tam bölənlərinin sayı, P dən kiçik P ilə qarşılıqlı sadə ədədlərin sayı, Ən Böyük Ortaq Bölən ƏBOB, Ən Kiçik Ortaq Bölünən ƏKOB ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Adi və onluq kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə şevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması,çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Faiz. Nisbət. Tənasüb. MİQ və Sertifikasiya

Nisbət ,tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri.  ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Həqiqi ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədələr. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Tam cəbri ifadələr MİQ və Sertifikasiya

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması MİQ və Sertifikasiya

Muxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması.Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Rasional kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

Rasional kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. İfadələrin sadələşdirilməsi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

n dərəcəli köklər MİQ və Sertifikasiya

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Birməchullu tənliklər MİQ və Sertifikasiya

Kvadrat tənlik və növləri. Viyet teoreminin tam və çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiqi. Üçhədlinin ƏKQ(ƏBQ) nin tapılması. Rasional tənliklər. İrrasional tənliklər. Modul tənliklər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Tənliklər sistemi MİQ və Sertifikasiya

İkiməchullu xətti tənliklər. Tənliklər sistemi ilə məsələ həlli. İkidərəcəli ikidəyişənli tənliklər sistemi ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Bərabərsizlik MİQ və Sertifikasiya

Ədədi bərabərsizliklər. Ədədi bərabərsizliklərin xassəsi. İkiqat bərabərsizlik. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həli. Modul bərabərsizliklərin həlli. İrrasional ifadələr daxil olan bərabərsizliklərin həlli ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Ardıcıllıqlar. Silsilələr MİQ və Sertifikasiya

Ədədi ardicillıqlar. Ədədi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Ədədi və həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilə ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Həndəsənin əsas anlayışları MİQ və Sertifikasiya

Planimetriya. Parça, düz xətt, şüa anlayışı. Bucaq anlayşı. Teorem və aksiom anlayışı. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili birtərəfli bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici birtərəfli bucaqlar. Uyğun bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üçbucaqlar MİQ və Sertifikasiya

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çevrə MİQ və Sertifikasiya

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar MİQ və Sertifikasiya

Çoxbucaqlı. Paraleloqram və onun xassələri. Düzbucaqlının xassələri. Rombun xassələri. Trapesiyanın xassələri. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün altıbucaqlı ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometriya toplama teoremləri MİQ və Sertifikasiya

Toplama teoremləri. İkiqat bucağın arqumenti. Yarımarqumentin düsturları. Cəmin hasilə, hasilin cəmə çevrilməsi düsturları. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik tənliklər MİQ və Sertifikasiya

Ən sadə triqonometrik tənliklər. Xüsusi hallar. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik bərabərsizliklər MİQ və Sertifikasiya

Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Funksiyalar və qrafiklər MİQ və Sertifikasiya

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Törəmə və tətbiqləri MİQ və Sertifikasiya

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik funksiyalar Miq və Sertifikasiya

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər . MİQ və Sürtifikasiya

Üstlü tənliklər. Üstlü bərabərsizliklər. Loqarifmik tənliklər. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

İbtidai funksiya və inteqral MIQ və Sertifikasiya

İbtidai funksiya. Müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqral. İnteqralın xassələri. Əsas elementar funksiyaların qeyri müəyyən inteqralları cədvəli. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Funksiyanın limiti Miq və Sertifikasiya

Ardıcıllığın limiti. Yığılan ardıcıllıq. Dağılan ardıcıllıq. Limitin xassələri. Birinci görkəmli limit. İkinci görkəmli limit. Lopital qayda ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Çoxluqlar MIQ və Sertifikasiya

Çoxluq anlayışı. Çoxluğun xassələri. Universal çoxluq. Boş çoxluq. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Eyler-Venn diaqramı. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Triqonometrik funksiyalar MİQ və Sertifikasiya

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi MİQ və Sertifikasiya

Permutasiyalar. Kombinezon. Nyuton binomu. Ehtimal nəzəriyyəsi ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Kompleks ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Kompleks ədədlər. Kompleks ədədin həqiqi və xəyalı hissəsi. İki kompleks ədədin cəmi, fərqi, hasili və nisbəti. Kompleks ədədin həndəsi yeri. Kompleks ədədin polyar koordinatları-modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkildə göstərilməsi. Triqonometrik şəkildə verilən kompleks ədədlərin hasili, nisbəti, qüvvətə yüksəldilməsi və n-ci dərəcədən kökü. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Hərəkət. Oxşarlıq MIQ və Sertifikasiya

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN


Nailə Axundova

Vektorlar. Çevrənin tənliyi. Koordinat sistemində düz xətt .MİQ və Sertifikasiya

Vektorlar. Vektorun uzunluğu. Vektorların skalyar hasili. İki vektor arasındakı bucaq. İki nöqtə arasındakı məsafə. Çevənin tənliyi. Düz xəttin tənliyi. ..

Ətraflı

15 AZN

10 AZN

RBAcademy

İstək siyahısı

İstək siyahınız boşdur