Kurslar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Natural ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Natural ədədlər MİQ və Sertifikasiya

5
1
00:33:43 saat

Ədəd və rəqəm anlayışı, Ədədlər çoxluğu haqda, Natural ədələr və tam ədələr, Rasional və irrasional ədədlər, Həqiqi ədədlər, Ədədin mərtəbələri, Cüt və tək natural ədədlər, Qalıqlı bölmə, Ədədin bölənləri və bölünənləri, Bölünmə əlamətləri. Sadə və mürəkkəb ədədlər, Qarşılıqlı sadə ədədlər, Ədədin sadə vuruqlara ayrılması, Sadə vuruq, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölən və müxtəlif sadə bölən anlayışı, Ədədin natural bölənlərinin sayı, Ədədin tam bölənlərinin sayı, P dən kiçik P ilə qarşılıqlı sadə ədədlərin sayı, Ən Böyük Ortaq Bölən ƏBOB, Ən Kiçik Ortaq Bölünən ƏKOB

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Adi və onluq kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Adi və onluq kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

4
1
01:23:47 saat

Adi və onluq kəsrlər. Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə şevrilməsi. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi. Qarşılıqlı tərs və qarşılıqlı əks ədədlər. Adi kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin toplanması,çıxılması, vurulması və bölünməsi. Sonlu və sonsuz onluq kəsr anlayışı. Dövri onluq kəsrlər. Məxrəci P olan düzgün kəsrlərdən sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olanların düstur vasitəsilə tapılması.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Faiz. Nisbət. Tənasüb. MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Faiz. Nisbət. Tənasüb. MİQ və Sertifikasiya

4
1
01:42:43 saat

Nisbət ,tənasüb. Düz mütənasib, tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin faizinin tapılması. Faizinə görə ədədin tapılması. Mürəkkəb faiz artımı düsturu. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məhlul məsələləri. 

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Həqiqi ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Həqiqi ədədlər MİQ və Sertifikasiya

3
1
01:07:52 saat

Həqiqi ədədlər. Rasional ədədlər. İrrasional ədədlər. Ədədin tam və kəsr hissəsi. Ədədin standart şəkli. Qarşılıqlı əks ədələr. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Ədədi orta. Həndəsi orta. Ədədin standart şəkli.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Tam cəbri ifadələr MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Tam cəbri ifadələr MİQ və Sertifikasiya

3
1
00:57:00 saat

Tam cəbri ifadələr. Birhədli və çoxhədli onun standart şəkli. Birhədlinin əmsalı və qüvvəti. Çoxhədlinin qüvvəti

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Çoxhədlinin vuruqlara ayrılılması MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:07:56 saat

Muxtəsər vurma düsturları. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması.Vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Rasional kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Rasional kəsrlər MİQ və Sertifikasiya

2
1
01:03:01 saat

Rasional kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması. İfadələrin sadələşdirilməsi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kvadrat köklər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Kvadrat köklər MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:13:15 saat

Kvadrat köklər. n dərəcəli köklər. Rasional üstlü qüvvət. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birməchullu tənliklər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Birməchullu tənliklər MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:32:41 saat

Kvadrat tənlik və növləri. Viyet teoreminin tam və çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiqi. Üçhədlinin ƏKQ(ƏBQ) nin tapılması. Rasional tənliklər. İrrasional tənliklər. Modul tənliklər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Tənliklər sistemi MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Tənliklər sistemi MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:22:55 saat

İkiməchullu xətti tənliklər. Tənliklər sistemi ilə məsələ həlli. İkidərəcəli ikidəyişənli tənliklər sistemi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Bərabərsizlik MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Bərabərsizlik MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:10:25 saat

Ədədi bərabərsizliklər. Ədədi bərabərsizliklərin xassəsi. İkiqat bərabərsizlik. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərin həli. Modul bərabərsizliklərin həlli. İrrasional ifadələr daxil olan bərabərsizliklərin həlli

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Ardıcıllıqlar. Silsilələr MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

Ardıcıllıqlar. Silsilələr MİQ və Sertifikasiya

4
1
02:41:29 saat

Ədədi ardicillıqlar. Ədədi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Həndəsi silsilə və onun hədlərinin xassələri. Ədədi və həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmi. Sonsuz azalan həndəsi silsilə

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Həndəsənin əsas anlayışları MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
2
1

Həndəsənin əsas anlayışları MİQ və Sertifikasiya

3
1
01:42:25 saat

Planimetriya. Parça, düz xətt, şüa anlayışı. Bucaq anlayşı. Teorem və aksiom anlayışı. Qarşılıqlı bucaqlar, qonşu bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili birtərəfli bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici birtərəfli bucaqlar. Uyğun bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üçbucaqlar MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
11
1

Üçbucaqlar MİQ və Sertifikasiya

12
1
06:42:39 saat

Üçbucağın növünün müəyyən edilməsi. Düzbucaqlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq. Medianın xassəsi. Üçbucağın tənböləninin xassəsi. Sinuslar teoremi. Kosinuslar teoremi. Adi üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çevrə MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
11
1

Çevrə MİQ və Sertifikasiya

12
1
06:43:56 saat

Çevrə və dairə. Çevrənin uzunluğu, dairənin sahəsi. Çevrə qövsünün uzunluğu. Dairə sektorunun sahəsi. Mərkəsi və daxilə çəkilmiş bucaq. Çevrədə kəsişən vətərlərin, kəsənlərin və toxunanın düsturları. Çoxbucaqlıların xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
8
1

Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar MİQ və Sertifikasiya

9
1
03:56:46 saat

Çoxbucaqlı. Paraleloqram və onun xassələri. Düzbucaqlının xassələri. Rombun xassələri. Trapesiyanın xassələri. Düzgün çoxbucaqlı. Düzgün altıbucaqlı

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
6
1

Fiqurların sahəsi MİQ və Sertifikasiya

7
1
03:58:40 saat

Qabarıq çoxbucaqlıların sahəsi, müxtəlif hissələrinin sahələrinin ümumi sahənin hansı hissəsini təşkil etdiyinin müəyyən edilməsi.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometriya toplama teoremləri MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
7
1

Triqonometriya toplama teoremləri MİQ və Sertifikasiya

8
1
03:27:04 saat

Toplama teoremləri. İkiqat bucağın arqumenti. Yarımarqumentin düsturları. Cəmin hasilə, hasilin cəmə çevrilməsi düsturları.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik tənliklər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Triqonometrik tənliklər MİQ və Sertifikasiya

5
1
02:30:34 saat

Ən sadə triqonometrik tənliklər. Xüsusi hallar.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik bərabərsizliklər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Triqonometrik bərabərsizliklər MİQ və Sertifikasiya

2
1
00:51:29 saat

Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Funksiyalar və qrafiklər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
9
1

Funksiyalar və qrafiklər MİQ və Sertifikasiya

10
1
05:07:15 saat

Funksiyaların təsnifatı. Funksiyaların təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun tapılması. Artan və azalan funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Tərs və mürəkkəb funksiyalar. Dövri funksiyalar.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Törəmə və tətbiqləri MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
4
1

Törəmə və tətbiqləri MİQ və Sertifikasiya

5
1
03:02:12 saat

Törəmənin həndəsi mənası. Törəmə cədvəli. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi. funksiyanın törəməsi. Funksiyanın ekstremum nöqtələri. Funksiyanın artma və azalma aralıqları. Parçada ƏBQ və ƏKQ in tapılması

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üstlü və loqarifmik funksiyalar Miq və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Üstlü və loqarifmik funksiyalar Miq və Sertifikasiya

2
1
01:18:23 saat

Üstlü funksiya anlayışı. Üstlü funksiyanın xassələri. funksiyası. Ədədin loqarifması. Loqarifmin xassələri. Üstlü və loqarifmik funksiyaların qrafikləri.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər . MİQ və Sürtifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Üstlü və loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər . MİQ və Sürtifikasiya

2
1
00:46:49 saat

Üstlü tənliklər. Üstlü bərabərsizliklər. Loqarifmik tənliklər. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

İbtidai funksiya və inteqral MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
3
1

İbtidai funksiya və inteqral MIQ və Sertifikasiya

4
1
01:30:44 saat

İbtidai funksiya. Müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqral. İnteqralın xassələri. Əsas elementar funksiyaların qeyri müəyyən inteqralları cədvəli.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Funksiyanın limiti Miq və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Funksiyanın limiti Miq və Sertifikasiya

2
1
00:40:33 saat

Ardıcıllığın limiti. Yığılan ardıcıllıq. Dağılan ardıcıllıq. Limitin xassələri. Birinci görkəmli limit. İkinci görkəmli limit. Lopital qayda

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Çoxluqlar MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Çoxluqlar MIQ və Sertifikasiya

2
1
00:43:55 saat

Çoxluq anlayışı. Çoxluğun xassələri. Universal çoxluq. Boş çoxluq. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Eyler-Venn diaqramı.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Triqonometrik funksiyalar MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Triqonometrik funksiyalar MİQ və Sertifikasiya

6
1
02:35:33 saat

Bucağın radian ölçüsü. Əsas triqonometrik eyniliklər. Triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri. Təyin oblastları və qiymətlər çoxluğu. Çevirmə düsturları. Tərs triqonometrik funksiyalar

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
5
1

Birləşmələr nəzəriyyəsi. Statistika. Ehtimal nəzəriyyəsi MİQ və Sertifikasiya

6
1
02:17:12 saat

Permutasiyalar. Kombinezon. Nyuton binomu. Ehtimal nəzəriyyəsi

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Kompleks ədədlər MİQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Kompleks ədədlər MİQ və Sertifikasiya

2
1
01:00:11 saat

Kompleks ədədlər. Kompleks ədədin həqiqi və xəyalı hissəsi. İki kompleks ədədin cəmi, fərqi, hasili və nisbəti. Kompleks ədədin həndəsi yeri. Kompleks ədədin polyar koordinatları-modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkildə göstərilməsi. Triqonometrik şəkildə verilən kompleks ədədlərin hasili, nisbəti, qüvvətə yüksəldilməsi və n-ci dərəcədən kökü.

10 ₼ / ay5 ₼ / ay

Hərəkət. Oxşarlıq MIQ və Sertifikasiya

Müəllim: Nailə Axundova

0
1
1

Hərəkət. Oxşarlıq MIQ və Sertifikasiya

2
1
00:42:08 saat

Koordinat sistemi. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatları. Simmetriya. Homotetiya. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar üçbucaqlar. Paralel köçürmə